Arbetet med migranter och offer för människohandel

Tiotals miljoner människor är på flykt undan konflikt, våld och misär. En del tar sig till Europa och Sverige. Caritas-nätverket finns med längs hela flyktvägen. De som flyr har förlorat allt det som ger glädje och mening med livet: hemmet, vardagen, nära och kära. Därför väcker vår medmänniskas behov vår vilja att engagera oss och hjälpa, och som medmänniskor och kristna har vi fått uppdraget att värna varandras liv och värdighet.

Caritas Sveriges arbete med migranter, flyktingar, offer för människohandel och för att främja allas integration i vårt samhälle har vi två huvudinriktningar som vi arbetar på parallellt: praktisk hjälp och stöd till dem som flyr eller söker en ny framtid, och långsiktigt påverkansarbete både nationellt och internationellt.

En av de viktigaste uppgifterna för Caritas Sverige är att hjälpa till med att samordna och stödja våra katolska församlingars och de lokala Caritas-föreningarnas arbete med att hjälpa alla dem som kommer till vårt land som nyanlända. Det kan ske på många olika sätt – till exempel genom att ordna mötesplatser med språkundervisning, ge samhällsinformation, ställa upp som ”flyktingguider” och kontaktfamiljer och så vidare genom att ge dem utbildning, information och annat stöd.

Dessutom fortsätter vi på Caritas Sverige att ge konkret och praktiskt stöd till flyktingar, asylsökande och irreguljära migranter, bland annat genom att bistå med rådgivning, information och konkret stöd. Vi arbetar också aktivt mot människohandel genom ge dem praktiskt stöd och hjälp med långsiktig rehabilitering av offer för människohandel.

Bild: Paul Haring/CNS

Caritas arbete inom detta område siktar också på att försvara migranternas, asylsökandes och flyktingars mänskliga värdighet och rättigheter genom ett aktivt påverkansarbete. Vi verkar för att Sveriges och EU:s flyktingpolitik ska vara human och vi söker att öka förståelsen för människor för flykt på ett bredare plan.

En del av Caritas Sveriges påverkansarbete görs i dag i samarbete med Caritas Internationalis, Caritas Europa, andra kyrkor och trossamfund och internationella intresseorganisationer. Genom Caritas Europa har vi en löpande kontakt med EU-kommissionen och EU-parlamentet. Den kontakten sker bland annat genom att våra kollegor i Caritas Europa tar aktiv del i olika hearings, att de mycket aktivt avger remissyttranden, skickar in promemorior, tar direkta kontakter också inom frågor som rör migration och det flyktingpolitik. Caritas Sverige medverkar aktivt i det arbetet, främst genom att delta i framställandet av olika så kallade policydokument för Caritas Europa i frågor som rör detta område.

Här hemma i Sverige samarbetar vi på alla områden med andra kyrkor och samfund och även interreligiöst, bland annat i Sveriges Kristna Råd. Därtill är Caritas Sverige en av huvudmännen för Rådgivningsbyrån, som är en ideell förening som är specialiserad i flykting- och asylärenden och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

Tillbaka till artiklar