Asylrättscentrum

Asylrättscentrum  är en ideell förening i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess.

Asylrättscentrum samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Asylrättscentrum  erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. De företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt.

Asylrättscentrum  genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som de som är bekanta med frågorna. Det är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskas lagstiftning och dess tillämpning. De är en remissinstans och har även utformat ett antal handböcker inom utlänningsområdet. 

Asylrättscentrums webbsida