2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Inför valet till Europaparlamentet

Caritas Europas uppmaning inför EU-valet för ett Europa som främjar solidaritet och rättvisa

Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni riktar Caritas Europa en uppmaning till de kandidater som ställer upp i EU-valet att i sin politiska gärning prioritera följande frågor:

  • Att arbeta för rättvisa, inkluderande och välfungerande arbetsmarknader och högkvalitativa, lättillgängliga och kostnadseffektiva välfärdssystem i EU-länderna, där de sociala skyddsnäten omfattar alla arbetstagare. Detta genom att man ser till att genomföra samtliga 20 principer i den europeiska Pelaren för sociala rättigheter.
  • Att arbeta för att Europeiska kommissionen under kommande mandatperiod lägger fram förslag till ett ramdirektiv om minimilöner.
  • Att arbeta för att Europeiska kommissionen lägger fram förslag till en "gyllene regel" för sociala investeringar och ett ramverk för utförare av sociala tjänster.
  • Att försvara, främja och utforma migrations- och asylpolitik med respekt för EU:s kärnvärden, FN:s flyktingkonvention, mänskliga rättigheter och alla människors värdighet utan åtskillnad.
  • Att arbeta för stöd till lokala gräsrotsorganisationer inom civilsamhället och uppmärksamma de indirekta kostnader som dessa bär i samband med de samhällsinsatser de utför.
  • Att främja global rättvisa och politisk konsensus gällande hållbar utveckling i det globala Syd och arbeta för rättvis fördelning och avskaffande av strukturella hinder mot fattigdomsbekämpning och ökad jämlikhet.

Caritas Europa riktar dessa uppmaningar till de politiska grupper som finns representerade i Europaparlamentet.

Caritas Europa understryker att synliga framsteg på ovannämnda områden är avgörande för att den Europeiska unionen ska kunna uppnå de antagna hållbarhets- och utvecklingsmålen till år 2030 samt visa för sina medborgare och medlemsstater att EU kan göra skillnad och förändra världen till det bättre.

Hela dokumentet kan laddas ned via denna länk.