2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Upprop för ett Europa som inte lämnar någon efter

Foto: Rawpixel on Unsplash

Foto: Rawpixel on Unsplash

Europeiska unionen (EU) är ett projekt som är grundat på viktiga värden som demokrati, jämlikhet, solidaritet, social rättvisa, respekt för människans värdighet och mänskliga rättigheter.

De EU:s institutioner som snart kommer att väljas och utses har ett ansvar för att leva upp till dessa höga moraliska normer och värderingar genom att tillämpa dem i praktiken när de utformar och genomför sin politik som påverkar miljontals människor både inom och utanför EU.

Caritas Europa uppmanar nu de framtida EU-ledarna att bygga ett omtänksamt och ansvarsfullt EU som inte lämnar någon efter genom att anta Agenda 2030 för hållbar utveckling som en vägledande ram för all politik.

Vi vill se ett EU som:

  • fullt ut respekterar mänskliga och sociala rättigheter och stärker varje person, familj och samhälle;
  • sätter solidaritet och det gemensamma goda i fokus för sina handlingar;
  • samarbetar med alla medlemmar i samhället och är särskilt uppmärksamt på de fattigas och mest utsattas behov;
  • respekterar människans värdighet och alla människors jämlikhet.

Konkret uppmanar vi de EU-institutioner som snart kommer att väljas och utses att skapa ett verkligt omtänksamt och ansvarsfullt EU genom att bygga:

  • Ett Europa som omfattar alla

EU måste främja en politik som tar hänsyn till såväl sårbarheten som potentialen hos de människor som lever i fattigdom och social marginalisering. EU:s politik måste säkerställa skyddet av de mest utsattas rättigheter, så att de kan blomstra och vara aktiva i våra samhällen och bidra till det gemensamma goda. Framför allt måste familjer och barn som lever i fattigdom finnas i fokus för EU:s socialpolitik. Risker som arbetslöshet, dåliga bostäder, dålig hälsa och åldrande är ledande faktorer som kan tvinga människor in i fattigdom. De sociala trygghetssystemen måste vara inkluderande och skydda alla medborgare mot dessa risker. EU och dess medlemsstater har ett avgörande ansvar för att garantera respekten för människans värdighet och allas tillgång till de sociala rättigheterna genom att skapa solidariska samhällen.

 

  • Ett välkomnande Europa

EU måste stärka utvecklingen av säkra, välkomnande, levande och sammanhållna samhällen där migranterna och de samhällen som tar emot dem arbetar tillsammans, liksom att de samarbetar för att upprätthålla rättvisa och delaktighet. Detta samarbete bör bygga på ett erkännande av att invandrare ger viktiga bidrag till våra samhällens utveckling och välmående. I linje med principen och målen för hållbar utveckling bör människors rörlighet till och inom Europa underlättas. EU bör främja och uppmuntra allas aktiva deltagande i samhället, i synnerhet genom att underlätta integrationen på arbetsmarknaden och ge tillgång till grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter. EU måste fullt ut respektera alla migranters mänskliga rättigheter och värdighet oavsett vilken deras status är. Solidariteten bör vara den vägledande principen i allt vad EU gör.

 

  • Ett Europa som leder kampen för global solidaritet

EU måste stärka sin roll som ett globalt föredöme när det kommer till solidaritet. Det bör leva upp till sina åtaganden när det gäller utveckling och bistånd, liksom säkerställa att dess utvecklingspolitik är inriktad på fattigdomsbekämpning och på att prioritera de människor och samhällen som är svagast. EU måste se till att den politik som förs är kopplad till dagordningen för hållbar utveckling och att den inte skadar utvecklingsinsatserna i Syd. EU måste också fortsätta att agera effektivt och ge ett omfattande stöd till de mest utsatta varje gång en nödsituation uppstår.

 

#care4EU

#whatishome