2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

MIND - Migration INterconnectedness Development

MIND - Migration INterconnectedness Development

Elva länder, en vision

Caritas Sverige är stolt partner i det 3-åriga projektet MIND som finansieras av Europeiska Kommissionen. Tillsammans med Caritas Österrike (projektkoordinator), Caritas Bayern (Tyskland), Caritas Bulgarien, Cordaid (Caritas Nederländerna), Caritas Europa, Caritas International Belgien, Caritas Italien, Caritas Portugal, Caritas Slovakien, Caritas Slovenien och Caritas Tjeckien strävar vi efter att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor och att främja utbildning på området utveckling och migration. 

 

Ökad medvetenhet: Projektets främsta mål

Det övergripande syftet är att bidra till ett positivt synsätt och ett aktivt engagemang i frågor som handlar om utvecklingsarbete samt att öka förståelsen för hur migration och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman, både i våra egna länder och i utvecklingsländerna.

Det förväntade resultatet av projektets kampanj- och påverkansarbete under treårsperioden oktober 2017-september 2020 är:

1) En bättre förståelse bland allmänheten för relationen mellan global hållbar utveckling och migration, både i EU och i utvecklingsländer samt kunskap om EU:s bidrag till utvecklingssamarbete.  

2) Att myndigheter, civila samhällets organisationer, politiker och andra aktörer på området utveckling blir allt mer engagerade i grundorsakerna till migration och i att investera i migranter och flyktingar som utvecklingsaktörer.

Många av projektaktiviteterna riktar sig särskilt till målgruppen unga människor, då deras engagemang är avgörande för projektets framgång. Kampanjarbetet kommer främst att bedrivas via sociala medier till en bred allmänhet, medan påverkansarbetet mest riktar sig till beslutsfattare och media. Under projektets gång kommer vi att söka en bred samverkan med andra organisationer i civila samhället, men också med företag, universitet/högskolor samt invandrarföreningar.

Följ gärna projektet på Caritas Sveriges Facebook och Twittersida

 

Detta projekt har fått finansiellt stöd via Europeiska Unionens program “Development Education and Awareness Raising” (DEAR). För mer information om programmet, klicka här