2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sverige bör ligga i framkant när det gäller humanitet och respekt för alla människors lika värde

Artikel av Sveriges Kristna råd, publicerad i Aftonbladet 21 juni


"Idag är det två år sedan riksdagen klubbade igenom Sveriges nuvarande strikta asyllagstiftning. Inför detta beslut fanns en oro för att en hårdare hållning i migrationspolitiken skulle medföra en förskjutning i hur samhället ser på människovärdet. Nu är vi där. När människor på flykt fråntas grundläggande mänskliga rättigheter brister Sverige i respekt för alla människors lika värde.

Sveriges kristna råd (SKR) kräver därför att våra folkvalda arbetar för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande, verkar för en återgång till den ordinarie utlänningslagens bestämmelser (vilket, för tydlighetens skull, inte är detsamma som gränslösinvandring), står upp för mänskliga rättigheter och bidrar till ett gott offentligt samtal.

Vi är medvetna om de utmaningar som kommunerna ställs inför. Kyrkorna lever och verkar i denna kontext och ser konsekvenserna av utsatthet och att politiker ställer grupper mot varandra. Vi ser också den stora medmänsklighet som många ger uttryck för och viljan att bidra till inkludering och innanförskap. Denna erfarenhet får oss att rikta våra krav till politiker och beslutsfattare.

Förändringar i den svenska migrationspolitiken har skett steg för steg. Från att vara ett föregångsland befinner sig Sverige på EU:s miniminivå. Det finns idag en politisk majoritet för att behålla stora delar av den tillfälliga asyllagens begränsningar, vilket exempelvis skulle innebära att tillfälliga uppehållstillstånd fortsätter att vara norm under en överskådlig tid. Detta leder till en rad förödande konsekvenser för människor på flykt.

SKR vill understryka den svåra situation som den begränsade rätten till familjeåterförening enligt den tillfälliga asyllagen innebär. Kyrkorna ser dagligen konsekvenserna av detta i sina församlingar. Sverige är idag ett av de europeiska länder som har den mest restriktiva lagstiftningen för familjeåterförening och vill samtidigt göra FN:s barnkonvention till lag. Det går inte ihop.

Det är olyckligt att familjeåterföreningen, en av få lagliga och säkra vägar till Sverige, kraftigt har begränsats. SKR är oroade över situationen för utsatta barn och unga som kommit hit ensamma eller som skiljts från sin familj på vägen. Barn blir lätt offer för våld och övergrepp. Vi ser föräldrar som desperat söker vägar för att kunna återförenas med sina barn men där lag eller byråkrati reser hinder. Den praktiska hanteringen av familjeåterföreningsärenden, för dem som ändå har den rätten, är snårig och nästintill omöjlig att förverkliga i vissa länder, vilket gör situationen ännu värre. En rättighet att återförenas med sin familj är inte värd något om den inte går att omsätta i praktiken.

Vi står fast vid FN:s grundläggande princip om människovärdet och den svenska migrationspolitiken måste genomsyras av denna och av större medmänsklighet. Det behövs ett solidariskt ansvarstagande för människor på flykt såväl globalt som på den europeiska nivån. Vi har också ett eget ansvar att ge dem som söker asyl i Sverige en rättssäker asylprövning: Kristen tro säger att vi har ansvar för varandra över hela världen och alla människor ska bemötas med respekt och värdighet, oavsett religion eller ursprung. Därför är det självklart att möta och stödja människor på flykt. Vi ser ett stort engagemang för att tillsammans bygga ett samhälle där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor. Men vi ser också hur polarisering och främlingsfientlighet får en allt större plats i vårt samhälle och detta måste motverkas.

SKR kräver därför att våra folkvalda arbetar för att Sverige återigen ska ligga i framkant när det gäller humanitet och respekt för alla människors lika värde. Vi uppmanar våra folkvalda, samtliga partier och kandidater i årets val att:
‐ arbeta för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande
‐ verka för en återgång till den ordinarie utlänningslagens bestämmelser
‐ stå upp för mänskliga rättigheter och bidra till ett gott offentligt samtal".

För Sveriges kristna råd, presidiet:
Anders Arborelius, kardinal, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk‐ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd