2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Extra statligt anslag 2017 till verksamhet för nyanlända

På regeringens förslag beslutade riksdagen den 23 november 2016 om ett extra anslag till lokala projekt som riktas till asylsökande och för nyanländas etablering i Sverige. Det nya anslaget är en fortsättning av det stöd som regeringen har gett lokala projekt under 2016. Av det totala anslaget går 2,5 miljoner kronor till Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST) för att fördelas mellan dessa samfund.

I sin tur har SST beslutat att tilldela Stockholms katolska stift 400 000 kronor.

Dessa pengar kan nu sökas av våra katolska församlingar för projekt som vänder sig till just asylsökande och nyanlända. Samma regler gäller för detta nya anslag som för de medel (1,35 miljoner kronor) som vårt stift mottog för samma ändamål under 2016. Ansökan görs hos biskopsämbetet genom Caritas Sverige och på samma rekvisitionsblankett som i år.

Perioden som gäller för användandet av det nya anslaget är den 1 januari till den 31 oktober 2017. Stiftet ska sedan senast i slutet av november ha sänt in en ekonomisk redovisning till SST för hur pengarna har använts.

Liksom i år kan det nya anslaget användas till mötesplatser och sociala aktiviteter för asylsökande och nyanlända och till ”stödjande insatser”. De senare kan vara svenskundervisning, samhällsinformation och ”annan etableringsfrämjande verksamhet”.