2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

EU-valet den 26 maj 2019

Vi uppmanar alla att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta i kommande EU-val. Läs gärna nedan det manifest som vi på Caritas Sverige tillsammans med Caritas Europa har tagit fram:   #EUval2019

 

                Upprop för ett Europa där ingen lämnas utanför

 Den Europeiska Unionen (EU) är ett projekt vars värdegrund vilar på solidaritet, demokrati, jämlikhet, social rättvisa, respekt för människans värdighet samt mänskliga rättigheter.

De kommande EU-institutionerna bär ansvar för att leva upp till dessa höga moraliska normer och värderingar genom att omsätta dem i praktiken när nya policys ska formas och implementeras, något som påverkar miljontals människor, både inom och utom Europa.

Caritas Sverige tillsammans med Caritas Europa uppmanar EU:s framtida ledare att bygga ett EU som bryr sig och tar ansvar för att ingen lämnas utanför genom att anta Agenda 2030 för hållbar utveckling som vägledande principer för allt beslutsfattande.

Vi vill ha ett EU som

  • respekterar fullt ut de mänskliga och sociala rättigheterna och som ser till att varje individ, familj och sammanslutning får makt över sin egen situation;
  • sätter solidaritet och det allmänna goda i centrum för alla insatser;
  • samarbetar med alla medlemmar i samhället, med särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta; samt
  • respekterar mänsklig värdighet och jämlikhet för alla

Rent konkret, för att åstadkomma ett verkligt ansvarstagande och omhändertagande EU, vill vi att de kommande EU-institutionerna bygger:

  • Ett inkluderande Europa

EU måste ta fram policys som tar hänsyn till den sårbarhet och den potential som människor i fattigdom och social utestängning har. EU-policys måste säkerställa att rättigheterna för de mest sårbara upprätthålls så att de kan frodas och vara aktiva i vårt samhälle och därmed bidra till det allmänna goda. 

I synnerhet måste familjer och barn som lever i fattigdom vara i fokus för EU:s kraftfulla sociala policys. Risker som arbetslöshet, undermåliga bostäder, klen hälsa, åldrande och inkomstbortfall är avgörande faktorer som kan leda till att människor hamnar i fattigdom. Sociala trygghetssystem bör vara inkluderande och skydda människor mot dessa oväntade eller oundvikliga risker. EU och dess medlemsstater har ett avgörande ansvar för att säkerställa respekt för mänsklig värdighet och allas sociala rättigheter genom att se till att solidaritet genomsyrar beslutsfattandet.