De “hållbara utvecklingsmålen” gäller alla länder

Blogg av Bob van Dillen, migrations- och utvecklingsexpert i Cordaid (Caritas Nederländerna) och Caritas Europa

”I september 2015 antog världens ledare de 17 nya ”målen för hållbar utveckling” (”Sustainable Development Goals”/SDGs) som skulle efterträda de åtta ”milleniemålen” som skulle uppnås till 2015. Dessa nya mål kallas också "Agenda 2030” (för hållbar utveckling) och trädde officiellt i kraft den 1 januari 2016. De representerar det nya globala samförståndet för att främja hållbar utveckling för de kommande 15 åren och täcker ett brett spektrum av frågor. Bland dem finns utbildning, sjukvård, social trygghet, migration, fred och rättvisa, hav, skogar, hållbart jordbruk, klimatförändringar, anständiga arbetstillfällen och ekonomisk utveckling.

Hållbarhetsmålen bygger på befintliga åtaganden som Förenta nationerna lagt fast om respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som är förankrade i förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN-stadgan. Det betyder att målen ska respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter för alla, utan någon åtskillnad beroende på ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, funktionshinder, migration eller annan status.

De 17 hållbarhetsmålen kommer att påverka FN:s medlemsländers beslutsfattande och finansiering. I synnerhet kommer de att ha inverkan på hur resurser fördelas inom de sociala, miljömässiga och ekonomiska områdena. Alla regeringar har förbundit sig att utarbeta eller revidera nationella planer för att hållbarhetsmålen verkligen kommer att genomföras. Genom att engagera det civila samhället och andra intressenter ska länderna vara särskilt uppmärksamma på vad de fattigaste och mest sårbara medborgarna behöver och säger. De förväntas också övervaka och lyfta fram det bidrag som alla nationella aktörer, inklusive det civila samhället, ger till att målen uppnås.

2030 Agenda visar på en förändring vad gäller hur utveckling förstås av det internationella samfundet:

  • Som en allmängiltig agenda som gäller för alla länder, både utvecklade och de som håller på att utvecklas.
  • Att den integrerar miljöskydd, social och ekonomisk rättvisa, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, inklusive fattigdomsutrotning.
  • Att den bekämpar ojämlikhet och främjar integration med fokus på principen att ”ingen ska lämnas utanför” (”Leave No One Behind”/LNOB).

LNOB-principen tvingar beslutsfattarna att utforma en politik som når de personer och grupper som vanligtvis är svårare att nå. Detta motsvaras av kärnan i den katolska kyrkans sociallära som understryker varje människas värdighet och som sätter fokus på de fattigaste av de fattiga, de mest sårbara och de som lämnats utanför. Denna LNOB-princip skiljer sig från ”milleniemålen” som bland annat var tänkta att halvera världens fattigdom och se till att utvecklingens resultat så småningom nådde också de fattigaste. LNOB-principen garanterar också att alla människor, inklusive de miljoner som hittills har nekats möjligheten att leva ett anständigt, värdigt och givande liv, nu kan uppnå sin fulla mänskliga potential.

De nya hållbarhetsmålen vägleder våra ansträngningar för att slutligen få ett slut på extrem fattigdom (SDG 1). Detta är också Caritas högsta prioritet. Under de senaste 200 åren har vi sett en dramatisk minskning av fattigdomen i världen, så ambitionen att avsluta extrem fattigdom under de kommande 15 åren är realistiska. Men medan andelen extrem fattigdom i världen har minskat, är antalet människor som lever i någon form av fattigdom fortfarande hög. Därför kommer regeringarna att behöva påminnas om att de måste ta det sista och svåraste språnget för att göra ett slut på all fattigdom.”

För att Sverige ska lyckas med att genomföra ”Agenda 2030” tillsattes en statlig kommitté i mars 2016. Den ska till den 31 maj 2017 lämna fram ett förslag till en svensk handlingsplan. Läs mer på: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Bild: Regeringskansliet/FN